Verkkosivujen yleiset käyttöehdot

 1. Näitä Käyttöehtoja (”Ehdot”) sovelletaan ratiopharm Oy:n (”ratiopharm”) ylläpitämiin verkkosivuihin ja www.ratiopharm.fi – verkkosivustoon (”Verkkosivu”) yhdessä soveltuvan lainsäädännön kanssa.

 2. Lue Ehdot huolellisesti ennen kuin käytät Verkkosivuja. Ehdot sitovat kaikkia Verkkosivujen käyttäjiä (”Käyttäjä”). ratiopharm voi päivittää ja muuttaa näitä Ehtoja yksipuolisesti. Muutetut Ehdot sitovat kaikkia käyttäjiä välittömästi ja Käyttäjän on syytä läpi käydä ehdot säännöllisin väliajoin.
   
 3. Verkkosivut on laadittu ainoastaan tiedotuksellisiin tarkoituksiin. Verkkosivut sisältävät yleistä tietoa ratiopharmista, sen tuotteista sekä erilaisista terveydentiloista ja sairauksista. Mitään Verkkosivun sisältöä ei ole tarkoitettu lääketieteelliseksi neuvoksi, diagnoosiksi, yksittäisen tuotteen ainoaksi käyttöohjeeksi. Käyttäjän tulee aina kääntyä näissä asioissa lääkärin tai muun terveydenhuoltoalan ammattilaisen puoleen tai lukea pakkauksen käyttöohjeet.
   
 4. ratiopharm pidättää oikeuden muuttaa Verkkosivuja, lisätä ja poistaa sieltä aineistoa milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta Käyttäjille.
   
 5. Verkkosivujen sisältö on laadittu Suomen lainsäädäntöä noudattaen, erityisesti silmällä pitäen lääkelainsäädännön normeja. Verkkosivut sisältävät aineistoa ainoastaan Suomessa kaupan olevista myyntiluvallisista lääkevalmisteista ja ei-lääkkeellisistä valmisteista. Verkkosivuilla on kuitenkin markkinoinnillista aineistoa ainoastaan ratiopharmin ilman reseptiä saatavista myyntiluvallisista itsehoitolääkkeistä ja ei-lääkkeellisistä valmisteista, jotka ovat kaupan Suomessa. Käyttäjän tulee huomata, että Verkkosivuilla voi olla ajoittain myös muita tietoja ja Verkkosivuille linkitetyt Teva-konsernin muut verkkosivut voivat sisältää aineistoa tuotteista, jotka eivät ole kaupan Suomessa.
   
 6. Verkkosivut sisältävät ratiopharmin tai sen yhteistyökumppanien immateriaalioikeuksien piiriin kuuluvaa aineistoa ja kuvia. ratiopharm pidättää kaikki oikeudet verkkosivujen sisältöön. Käyttäjällä ei ole ilman ratiopharmin etukäteistä kirjallista lupaa oikeutta valmistaa kappaleita, levittää, julkaista, kopioida, julkisesti esittää, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää tai elinkeinotoiminnassa käyttää Verkkosivujen sisältöä. Saadessaan luvan aineiston käyttöön, tekijän tai oikeudenhaltijan nimi on aina mainittava.
   
 7. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää eikä linkittää Verkkosivujen sisältöä muutoin kuin näissä Ehdoissa mainituilla tavoilla. ratiopharm ei ole vastuussa mistään sellaisten ulkopuolisten sivujen sisällöstä, joihin on pääsy Verkkosivuilta tai joihin Verkkosivut on linkitetty.
   
 8. ratiopharm ja sen yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa kolmansien Käyttäjille esittämistä immateriaaliloukkausvaatimuksista tai muista väitteistä, jotka perustuvat Verkkosivujen sisällön käyttöön.
   
 9. ratiopharm pyrkii varmistamaan Verkkosivuilla olevan aineiston oikeellisuuden. ratiopharm ei kuitenkaan takaa tietojen oikeellisuutta, ajantasaisuutta tai sitä, että tietoja olisi esitetty tyhjentävällä tavalla. Kaikki Verkkosivun aineisto toimitetaan ”sellaisena kuin se on” ilman minkäänlaista nimenomaista tai konkludenttista takuuta, mukaan lukien mutta ei rajoitettu konkludenttinen takuu käytettävyydestä, kauppakelpoisuudesta, aineiston soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai muiden oikeuksien loukkaamattomuudesta.
   
 10. ratiopharm ja sen yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Käyttäjän tai kolmansien osapuolten toimista, jotka on tehty tai jätetty tekemättä Verkkosivujen sisällön perusteella.
   
 11. ratiopharm ei vastaa teknisten vikojen, tietoliikennehäiriöiden tai muiden vastaavien virheiden aiheuttamista katkoksista Verkkosivujen toiminnassa.
   
 12. Mikäli käyttäjä lataa verkkosivuille aineistoa (viestejä, kysymyksiä jne.), ladatessaan aineiston käyttäjä myöntää ratiopharmille kaikki oikeudet aineiston käyttöön ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Käyttäjä vastaa yksin aineiston lainmukaisuudesta. Immateriaalioikeuksia loukkaavan, rikoslain vastaisen tai muuten sopimattoman aineiston lähettäminen Verkkosivuille on ankarasti kiellettyä. ratiopharm ei aktiivisesti valvo kolmansien osapuolten aineistoa, mutta se voi poistaa edellä mainitun sopimattoman sisällön ja ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin saatuaan tiedon lakia tai näitä Ehtoja rikkovasta materiaalista.
   
 13. Verkkosivuille aineistoa lataavien käyttäjien henkilötiedot voidaan kerätä ja niitä voidaan käsitellä Verkkosivujen toimintojen ylläpitämiseksi ja Käyttäjän palvelemiseksi. Käytettäessä ladattua aineistoa kohdan 12 mukaisesti, käyttäjien henkilötietoja ei julkaista, ellei siitä ole toisin sovittu. Henkilötietoja käsitellään Suomessa kulloinkin voimassa olevan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan sääntelyn, sekä rekisterinpitäjänä toimivan ratiopharmin tietosuojalausekkeen mukaisesti. Soveltuva tietosuojasääntely takaa rekisteröidyille tiettyjä oikeuksia, joilla rekisteröidyt voivat jossakin määrin itse määrätä henkilötietojensa käytöstä. Lue lisää henkilötietojesi käsittelystä ja oikeuksistasi tietosuojalausekkeestamme. 
   
 14. Verkkosivut käyttävät evästeitä kerätäkseen tilastotietoja Verkkosivujen käyttäjistä ja siitä, kuinka Verkkosivuja käytetään. Evästeiden avulla ei kerätä käyttäjien henkilötietoja, eikä evästeillä kerättyjä tietoja yhdistetä Käyttäjistä kerättyihin henkilötietoihin. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka ladataan käyttäjän koneelle ratiopharmin tai kolmannen ratiopharmin käyttämän palveluntarjoajan toimesta, jotta Verkkosivut tunnistavat koneen. Verkkosivumme ei edellytä evästeiden hyväksymistä. Käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden käytön ja poistaa olemassa olevat evästeet valitsemalla tarvittavat asetukset Internet-selaimeltaan. Evästeitä on mahdollista hallita myös valitsemalla käyttöoppaan mukaiset oletusasetukset. Huomaathan, että mikäli estät evästeiden käytön, kaikki Verkkosivun suunnitellut toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi. 
   
 15. Ehtoja tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Kaikki Verkkosivujen käyttöön ja Ehtoihin liittyvät erimielisyydet, joista ei ole sovittu neuvotteluteitse, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

 

Yksityisyyden suojaa koskevat käytännöt Tevan lääketurvatoiminnassa

Tässä yksityisyyden suojaa koskevassa asiakirjassa käytettyjen termien määritelmät

Haittatapahtuma” tarkoittaa Tevan lääkevalmisteen käyttöön liittyvää ei-toivottua, tahatonta tai haitallista tapahtumaa.

Henkilökohtaiset tiedot” tarkoittavat mihin tahansa elossa ja tunnistettavissa olevaan henkilöön (kuten sinuun, sinua hoitavaan lääkäriin tai perheenjäseneesi) liittyviä tietoja.

Teva” on Teva Pharmaceutical Industries Ltd. tai sen tytäryhtiö (tai molemmat), joihin tässä yksityisyyden suojaa koskevassa asiakirjassa viitataan myös sanoilla ”me”, ”meitä” tai ”meidän”.

Teva ja yksityisyyden suoja

Potilasturvallisuuden varmistaminen on Tevalle erittäin tärkeää ja suhtaudumme vakavasti kaikkien valmisteidemme turvalliseen käyttöön. Jotta voimme tutkia tarkemmin ja hankkia lisätietoa, vastata kysymyksiin tai toimittaa pyydettyä materiaalia, meidän on voitava olla yhteydessä henkilöihin, jotka ottavat Tevaan yhteyttä valmisteitamme koskevissa asioissa. Tässä yksityisyyden suojaa koskevassa asiakirjassa kerrotaan, miten keräämme ja käytämme henkilökohtaisia tietojasi, jotta voimme täyttää kaikkien sekä markkinoimiemme että kliiniseen kehitysohjelmaamme sisältyvien lääkkeidemme turvallisuuden valvontaan liittyvät velvoitteemme (toisin sanoen lääketurvatoimintaa koskevat velvoitteemme).

Yksityisyydensuojan käytäntö pätee myös kosmeettisiin valmisteisiin, sillä Europpan lainsäädäntö kosmeettisille valmisteille vaatii samanlaista turvallisuusseurantaa. Lukemisen helpottamiseksi tekstissä viitataan lääketurvatoimintaan.

Näiden yksityisyyden suojaa koskevien käytäntöjen laajuus

Näitä yksityisyyden suojaa koskevia käytäntöjä sovelletaan tietoon, jota keräämme sinusta verkossa, puhelimitse, faksilla, sähköpostilla tai postilla tai osana Tevan noudattamia haittatapahtumien ilmoittamista koskevia määräyksiä. Saatamme myös kerätä tällaista tietoa Tevan omistamien tai hallinnoimien sivustojen kautta lähettämistäsi tietyistä lomakkeista.

Jos olet potilas, saatamme myös saada sinua koskevia tietoja kolmannelta osapuolelta, joka ilmoittaa sinuun kohdistuneesta haittatapahtumasta. Tällaisia kolmansia osapuolia voivat olla terveydenhuollon ammattilaiset, lakimiehet, omaiset tai muut kansalaiset.

Mitä tietoa keräämme ja miksi

Lääketurvatoimintaa säätelevä lainsäädäntö velvoittaa Tevaa keräämään tietynlaista tietoa. Tästä on kerrottu tarkemmin seuraavassa.

Potilaat (joita ilmoitus koskee)

Keräämme henkilökohtaista tietoa silloin, kun sinä toimitat tai kolmas osapuoli toimittaa meille tietoa haittatapahtumasta, joka on kohdistunut joko sinuun tai toiseen henkilöön. Jos ilmoitat itse haittatapahtumasta, lue myös kohta Ilmoituksen tekijät.

Lääketurvatoimintaa koskeva lainsäädäntö velvoittaa meitä kirjaamaan yksityiskohtaisesti jokaisen meille ilmoitetun haittatapahtuman, jolloin tapahtumaa pystytään arvioimaan ja sitä voidaan verrata muihin samasta valmisteesta kirjattuihin haittatapahtumiin. Jos haittatapahtumailmoitus koskee sinua, saatamme pyytää sinusta seuraavat tiedot:

 • nimi tai nimikirjaimet
 • ikä ja syntymäaika
 • sukupuoli
 • paino ja pituus
 • yksityiskohtaiset tiedot haittavaikutuksen aiheuttaneesta valmisteesta, mukaan lukien käyttämäsi tai sinulle määrätty annostus, valmisteen käytön tai lääkemääräyksen syy sekä kaikki haittavaikutuksesta aiheutuneet muutokset tavanomaiseen hoito-ohjelmaasi
 • yksityiskohtaiset tiedot muista tällä hetkellä ja haittatapahtuman aikaan käyttämistäsi lääkkeistä tai muista valmisteista, mukaan lukien käyttämäsi tai sinulle määrätty annostus, valmisteen käytön tai lääkemääräyksen syy sekä kaikki haittatapahtumasta aiheutuneet muutokset tavanomaiseen hoito-ohjelmaasi
 • yksityiskohtainen selostus kokemastasi haittavaikutuksesta, siihen saamastasi hoidosta sekä kaikista haittavaikutuksen pitkäkestoisista vaikutuksista terveyteesi sekä
 • muut ilmoittajan tärkeinä pitämät potilaan sairaskertomukseen sisältyvät tiedot, kuten laboratoriotutkimusten tulokset, lääkityshistoria ja esitiedot.

Osa tiedoista luokitellaan lain mukaan sinua koskeviksi ”arkaluonteisiksi henkilötiedoiksi”. Tällaisia tietoja ovat kaikki tiedot, jotka koskevat:

 • terveydentilaa
 • etnistä alkuperää
 • uskonnollista vakaumusta ja
 • seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä.

Näitä tietoja käsitellään vain, jos se on asiaankuuluvaa ja tarpeellista haittatapahtuman asianmukaista kirjaamista varten ja lääketurvatoimintaa koskevien säädösten noudattamiseksi. Näiden vaatimusten ansiosta pystymme yhdessä toimivaltaisten lääketurvaviranomaisten kanssa diagnosoimaan ja hoitamaan tällaiset haittatapahtumat ja estämään niiden ilmaantumisen uudelleen myöhemmin.

Ilmoituksen tekijät

Keräämme sinusta haittatapahtumasta ilmoittamisen yhteydessä antamiasi tietoja.

Lääketurvatoimintaa koskeva lainsäädäntö velvoittaa meitä varmistamaan, että haittatapahtumat voidaan jäljittää ja että tiedot ovat saatavissa seurantaa varten. Tästä syystä meidän on säilytettävä haittatapahtuman ilmoittaneista henkilöistä riittävät tiedot, jotta pystymme tarvittaessa ottamaan heihin yhteyttä ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen. Haittatapahtumailmoituksen yhteydessä saatamme pyytää sinulta seuraavia henkilötietoja:

 • nimi
 • yhteystiedot (kuten osoite, sähköposti, puhelin tai faksi)
 • ammatti (tämä tieto voi vaikuttaa siihen, millaisia haittatapahtumaa koskevia kysymyksiä sinulle esitetään, mikä riippuu oletetusta lääketieteen tuntemuksen tasostasi) ja
 • suhde ilmoituksen kohteena olevaan henkilöön.

Jos ilmoitat itseäsi koskevasta tapahtumasta, nämä tiedot voidaan antaa haittavaikutuksen kuvauksen yhteydessä. Potilaita, omaisia tai muita ei-terveydenhuollon ammattilaisia koskevia tietoja ei kuitenkaan liitetä Tevan maailmanlaajuiseen lääketurvatietokantaan (Global PhV Database) (katso jäljempänä).

Miten meille annettuja tietoja käytetään ja jaetaan

Lääketurvatoimintaa koskevien velvoitteidemme mukaisesti saatamme käyttää ja jakaa meille toimitettuja tietoja:

 • tutkiaksemme haittatapahtumaa
 • ottaaksemme sinuun yhteyttä, jotta saamme lisätietoja ilmoitetusta haittatapahtumasta
 • verrataksemme haittatapahtumasta saatuja tietoja muihin Tevan vastaanottamiin haittatapahtumailmoituksiin, jotta voimme tarkastella kyseisen valmiste-erän, Tevan valmisteen tai vaikuttavan aineen turvallisuutta kokonaisuudessaan ja
 • toimittaaksemme pakolliset raportit kansallisille viranomaisille tai Euroopan unionin Eudravigilance-tietokantaan, jotta ne voivat analysoida kyseisen valmiste-erän, Tevan valmisteen tai geneerisen tai valmisteen vaikuttavan aineen turvallisuutta kokonaisuudessaan vertaamalla tietoja muista lähteistä saatuihin haittatapahtumailmoituksiin.

Lääketurvatoimintaa varten kerätyt henkilötiedot voidaan myös toimittaa edelleen kolmannelle osapuolelle, jos jokin valmisteistamme on myyty, luovutettu tai siirretty. Siinä tapauksessa edellytämme, että valmisteen ostaja, vastaanottaja tai taho, jolle valmiste on siirretty, käsittelee tietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Saatamme myös jakaa henkilötietoja muille lääkeyrityksille, joiden kanssa yhteistyössä markkinoimme tai jakelemme valmisteitamme tai jotka olemme muutoin valtuuttaneet toimimaan puolestamme, kun valmisteeseen liittyvä lääketurvatoiminnan toteuttaminen edellyttää tällaisten turvallisuustietojen vaihtoa.

Jaamme tietoja kansallisille ja Euroopan viranomaisille lääketurvatoimintaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Emme pysty valvomaan näiden viranomaisten tiedonkäyttöä.      

Maailmanlaajuinen lääketurvatietokanta

Lääketurvatoimintaa koskevat velvoitteemme edellyttävät, että kaikissa niissä maissa, joissa valmisteitamme markkinoidaan, tarkastelemme vastaanotettuja haittavaikutusilmoituksia mahdollisten yhtäläisyyksien havaitsemiseksi. Tämän analysoinnin tekee lääketurvaan erikoistunut, erittäin ammattitaitoisista lääkäreistä muodostettu kansainvälinen ryhmä. Haittavaikutusilmoitukseen sisältyvät tiedot jaetaan Tevan sisällä maailmanlaajuisesti Tevan maailmanlaajuisen lääketurvatietokannan välityksellä, jotta voimme täyttää nämä vaatimukset. Tämä tietokanta toimii myös alustana, josta Teva siirtää haittavaikutusilmoitukset Eudravigilance-tietokantaan. Kaikki kohdassa Potilaat (joita ilmoitus koskee) kuvatut potilaita koskevat tiedot voidaan siirtää tähän tietokantaan. Myös kaikki Ilmoituksen tekijää koskevat tietokentät voidaan siirtää kyseiseen tietokantaan. Tämä ei kuitenkaan koske ilmoittajia, jotka eivät ole terveydenhuollon ammattilaisia.

Miten tiedot säilytetään ja mitkä ovat potilaan oikeudet

Potilasturvallisuus on tärkeää, ja siksi säilytämme kaikki haittavaikutusilmoituksen yhteydessä sinusta keräämämme tiedot. Näin varmistamme, että voimme asianmukaisesti arvioida valmisteidemme turvallisuutta pitkällä aikavälillä.

Pääset tarkastelemaan ja korjaamaan omia tietojasi milloin tahansa ottamalla yhteyttä Tevan lääketurvatoiminnasta vastaavaan tiimiin sähköpostitse osoitteella safety.finland@tevaeu.com . Oikeudellisista syistä emme voi poistaa tietoja, jotka on kerätty haittavaikutusilmoituksen yhteydessä, elleivät tiedot ole virheellisiä. Saatamme myös vaatia sinulta asianmukaista tunnistautumista ennen kuin pääset tarkastelemaan tai korjaamaan omia tietojasi. Oikeutta tällaiseen tietojen tarkasteluun tai korjaamiseen voidaan rajoittaa sovellettavalla lainsäädännöllä.

Turvallisuus

Teva toteuttaa toimia, joiden tarkoituksena on estää henkilötietojesi katoaminen vahingossa sekä niiden luvaton tarkastelu, käyttö, muuttaminen tai poistaminen. Tiedonsiirtoon käytetään turvallista SSL-salausta, ja tieto tallentuu suojatuille palvelimille. Tämä lisäksi meillä on käytössä myös muita tietoturvaan liittyviä järjestelyjä, kuten tietokantaan pääsyn valvonta, tiukat fyysiset turvatoimet ja vakiintuneet tietojen keräämistä, säilyttämistä ja käsittelyä koskevat käytännöt.

Kansainvälinen tiedonsiirto

Kaikki Tevan ylläpitämät lääketurvatoimintaan liittyvät tietokannat, myös maailmanlaajuinen lääketurvatietokanta, sijaitsevat Israelissa. Israelissa, Saksassa ja Yhdysvalloissa ympäri vuorokauden toimivat Tevan lääketurvatoimintaan erikoistuneet IT-tiimit vastaavat tietokantojen hallinnoinnista ja IT-tuesta. Teva myös hyödyntää Intiassa sijaitsevaa Accenture Services Private Limited -yritystä pieneen osaan lääketurvatietokannassa olevien tietojen tallentamista, hallinnointia ja puhdistamista.

Potilastietoja voidaan myös siirtää eri puolille maailmaa osana kansainvälistä lääketurvatietokantaamme (katso edellä).

Tiedonsiirto voi sisältää tietojen siirtämistä oman maasi ulkopuolelle myös sellaisiin maihin, joissa henkilötietojen suojaaminen ei ole samalla tasolla kuin omassa maassasi tai Euroopassa noudatettava henkilötietosuojaa koskeva laki edellyttää. Teva kuitenkin varmistaa asiaankuuluvilla toimenpiteillä, että sinua koskevien tietojen suojaus on riittävä, jos tietoja siirretään kyseisiin maihin. Silloin kun tiedot ovat Tevan järjestelmissä, niiden suhteen noudatetaan aina tässä yksityisyyden suojaa koskevassa asiakirjassa kuvattuja turvatoimia, ja silloin kun tietoja käsitellään muiden toimijoiden järjestelmissä, Teva varmistaa sopimuksin, että myös kolmannet osapuolet noudattavat riittäviä turvatoimia.

Muutokset näihin yksityisyyden suojaa koskeviin käytäntöihin

Jos päätämme muuttaa tämän asiakirjan sisältöä, kerromme muutoksista näkyvällä ilmoituksella verkkosivullamme.

Yhteystiedot

Sinua koskevat tiedot toimitetaan Tevalle, ja niitä hallinnoidaan ja säilytetään Israelissa sijaitsevilla palvelimilla olevissa tietokannoissa. Palvelimet omistaa ja niitä ylläpitää Teva Pharmaceutical Industries Ltd., joka on israelilainen osakeyhtiö ja jonka päätoimipaikka on:

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

5 Basel Street

PO Box 3190

Petach Tikva 49131

Israel

Jos sinulla milloin tahansa on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Tevan yksityisyyden suojaa koskeviin käytäntöihin, voit lähettää sähköpostia osoitteella safety.finland@tevaeu.com . Pyrimme parhaamme mukaan vastaamaan kysymykseesi pikaisesti tai ratkaisemaan ongelmasi.